Adatvédelmi irányelvek – Miniskandi Home

Adatvédelmi irányelvek


Adatkezelési szabályzat miniskandihome.hu

A miniskandihome Webáruház (üzemeltetője: Baranyai István e.v. nyilv.tart.szám:44260314, továbbiakban mint szolgáltató, adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működésével összefüggő adatkezelése megfelel a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról meghatározott feltételeknek.

Személyes adatokat csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk.
Harmadik félnek adatokat csak hozzájárulással adunk ki.
Felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az
info@miniskandihome.hu e-mail címre küldött levelében.
A személyes adatok törlését az
info@miniskandihome.hu címre írott e-mailben, vagy a 2141 Csömör, Kálvária köz 7 címre írott levélben kérheti.

A miniskandihome webáruház az oldalon történő vásárlást a látogató regisztrációjához köti, de a webáruházban történő böngészéshez sem szükséges a látogató regisztrációja. A rendelés leadása esetén szükséges a vevő adatainak megadása.


1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.miniskandihome.com címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.miniskandihome.com oldalon található hivatkozás vezet.
2. Az adatkezelő személye, a felhasználó
Az adatkezelő: adatkezelő a Szolgáltató, azaz Baranyai István, az adatkezelőelérhetősége:
Székhely: 2141 Csömör, Kálvária köz 7
Telefonszám: 06 20 4395262
E-mail:
info[kukac]miniskandihome.hu
A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében a Szolgáltató az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a Szolgáltató szerverein kerülnek tárolásra.
(az adatkezelő definíciója: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.)
A felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon vásárlást kezdeményez, hírlevélre feliratkozik.
3. Az érintettek köre, az adatkezelés célja és jogalapja
Érintettek köre: A webshop weboldalán regisztrált valamennyi érintett.
- A szolgáltatással összefüggésben a szolgáltató által végzett adatkezelés célja:

page1image21808page1image21968page1image22128page1image22288

Internetes csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatás nyújtása. Az ezzel kapcsolódó szerződés létrehozása, az abból származó díjak számlázása
- Hírlevél küldés nyújtása
- Regisztrált felhasználók azonosítása a következ
ők szerint: a regisztráció során megadott e- mail cím a kapcsolattartást teszi lehetővé, az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítására szolgál;

- A szolgáltatás használatával felmerült viták rendezése;
- Felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás m
űködésével kapcsolatban (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.);

 • ·  működési problémák elhárítása;

 • ·  közvetlen üzletszerzés.
  Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulása, az Info tv. 5.§ (1) pontja alapján.
  Bizonyos esetekben, els
  ősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.
  4. A kezelt adatok köre és megjelenésük az oldalon
  Az egyes felhasználók adatlapján szereplő adatok megadása kötelező, vagy önkéntes. A vásárlás során kötelezően megadandó adatok körébe, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű használatához elengedhetetlenül szükségesek.
  A kötelez
  ően megadandó adatok köre:

 • ·  vezetéknév

 • ·  keresztnév

 • ·  e-mail cím

 • ·  telefonos elérhetőség

 • ·  lakcím


  Az adatkezel
  ő fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik.
  5. Technikai adatok kezelése
  Az adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
  6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz
  A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.
  7. Az adatok adatkezelő általi felhasználása
  Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Szolgáltató által
  nyújtott szolgáltatás céljából használja fel. Egyes szolgáltatások esetében, vagy a felhasználó egyedi kéréseinek, panaszainak vizsgálata során az Adatkezel
  ő a felhasználó adatait a felhasználó által ismert és jóváhagyott módon felhasználja.
  Az 5. pont alapján rögzített technikai adatokat az adatkezel
  ő összesítve, statisztikai célokra felhasználja.
  Az adatlapon megadott adatokat az adatkezel
  ő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.
  8. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén
  Amennyiben az adatkezelő, mint Szolgáltató a www.miniskandihome.hu oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek hozzájárulása esetén kerülhet sor.

9. Az érintettek jogai:

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az adatkezelőtől kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes adatlapjának törlését az adatkezelőtől kérje. Az adatkezelő ezen kérésnek 8 napon belül köteles eleget tenni. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

10. Felelősség más személyek adatainak kezeléséért

A felhasználók az oldal használata során – például fényképen, fórumon, üzenő falon – más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.

Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt az adatkezelő felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, az adatkezelő az adatokat törli.
Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy az adatkezel
ő, mint Szolgáltató az adatokat megfelelő módon későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. Az adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével összefüggő információkat az adatkezelő az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Az adatkezelő az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

11. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.
Amennyiben a felhasználó kéri adatlapja törlését, az adatlapot a szolgáltató rendszere nyolc munkanapon belül törli.

13. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.

14. Cookie-k (sütik) kezelése

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. Az érintettek köre: A weboldalt meglátogatók.
Az érintetteknek lehet
őségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükből. Az Eszközök/Beállítások menüpont alatt.

A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.

15. Facebook

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com oldalon.
Az adatgy
űjtés ténye a Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, ill. a felhasználó nyilvános profilképe. Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com oldalon és lájkolta a weboldalhoz tartozó kezelt oldalakat. Az adatkezelés célja a webáruház egyes tartalmi elemeinek, információinak, termékeinek, akcióinak, promócióinak, vagy a weboldalnak megosztása, lájkolása.

Az adatkezelés a Facebook.com oldalon valósul meg, ezért további tájékoztatásért keressék fel a http://www.facebook.com/about/privacy/ címet.