Nyereményjáték szabályzat – Miniskandi Home

Nyereményjáték szabályzat


NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
Leírás és részvételi feltételek

 1. Általános rendelkezések
  Nyereményjátékot hirdetünk a Miniskandihome webáruház vásárlói részére. Az „Inspiráló gyerekszobák” Nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) Szervezője a Miniskandi Kft. (2141 Csömör, Kálvária köz 7). (továbbiakban: „Szervező”). A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az OpenOnline Kft. (továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

  2. Nyereményjáték mechanizmusa és részvételi feltételek
  Nyereményjáték mechanizmus
  A Szervező a Miniskandihome Facebook oldalán, 2021.11.01. – 2021.12.14. között nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján.
  A Szervező weboldalán közzétett Nyereményjátékban való részvétellel a felhasználóknak lehetőségük van nyerni, ha teljesítik a lent leírtakat:
  - a 2021.11.01-2021.12.14 között beküldött vásárlói fotók gyerekszobákról, vagy gyerekszoba részletekről, legalább egy a www.miniskandihome.hu oldalán vásárolt termékkel. A beküldött fotókból kisorsolunk egy szerencsés nyertest.
  A lebonyolító 1 nyertest sorsol, akik az alábbi nyereményeket kapják meg:
  50 000 Ft értékű ajándék utalvány, ami a www.miniskandihome.hu oldalán levásárolható egy éven belül. 

Sorsolás 2021.12. 15-én pénteken 12 órakor. A nyerteseket email üzenetben értesítjük, majd a facebook oldalon közzétesszük.
Részvételi feltételek:
A nyereményjátékban csak a Miniskandi Home oldal eddigi vásárlói vehetnek részt. A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

  1. Kizárások
   A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Miniskandi Home oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
   A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Miniskandi Home fb oldalon vagy email üzenetben nyújtunk felvilágosítást.
   A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

   4. A nyeremények átvételének feltételei
   A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyertesekkel a sorsolástól számított 5 napon belüli email üzenetben felvesszük a kapcsolatot. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

   5. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések
   A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények nyertesekhez való eljuttatása kuponkód alapjén email üzenetben történik. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékosokat terhelik.

   6. Adatkezelés
   Nyereményjáték során megadott adatok
   1.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Cég célhoz kötötten, kizárólag
   szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való
   részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.
   1.2. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a játékban részt vevő hozzájárul, 
   hogy a beküldött fotókat a www.miniskandihome.hu oldalon, fb oldalon közzé teszi, és felhasználhatja marketing célra.
   1.3. Érintettek tudomásul veszik, hogy nyerés esetén a Cég a nyertesek névsorában közzé tegye
   1.4. A Miniskandi Kft kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az
   adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.
   1.5. A Miniskandi Kft az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

1.6. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Játékos esetén: vezeték- és
keresztnév, e-mail cím.
1.7. Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett.
1.8. Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése.
1.9. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az
adatokat a játék végéig, valamint a nyeremény-átvételi folyamat végéig kezeli.
1.10. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
személyes adatokat a Miniskandi Kft marketing munkatársai, valamint az
OpenOnline Kft. munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.
1.11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett
bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségen:
info@miniskandihome.hu
1.12. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja.
1.13. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó: OpenOnline Kft, Győr,
9022, Bisinger sétány 2.
Az érintettek jogai

6.1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben
felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
6.2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve
az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
6.3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra,
hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje meghatározott feltételek esetén.
6.4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat
kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra

mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.
6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbi feltételek valamelyike teljesül:
· Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
· az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
· az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez;
· Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
6.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta a
játékos.
6.7. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a Miniskandi Kft általi kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
6.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
6.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
  szükséges;
  · meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog
  teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos
  érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  · Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
  Intézkedési határidő
  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
  beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek
  nyomán hozott intézkedésekről.
  Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő
  meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a
  kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem
  nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
  tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön
  panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
  jogorvoslati jogával.
  Az adatkezelés biztonsága
  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a
  megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei
  és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett,
  változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő
  technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a
  kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve,
  többek között, adott esetben:
  a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások
  folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását
  és ellenálló képességét;
  c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a
  személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő
  időben vissza lehet állítani;
  d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
  intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és
  értékelésére szolgáló eljárást.
  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
  természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni
kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő
vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő,
valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az
adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve
adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike
teljesül:
· az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
· az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
· a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy
olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan
hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről,
a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett
tájékoztatását.
Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a
tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak,
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem
történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására
szolgáló indokokat is.
Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
7. Felelősség kizárása
A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár
mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó
költségek, károk és veszteségek megtérítését.
Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező
kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal
semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen
megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok
vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a
felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok
kifejezett rendelkezéssel tiltják.
Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban
a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.
A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook
semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli,
azzal összefüggésbe nem hozható.
A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook
felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek.
Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból
elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan
megadott adatokkal okozott következményekért.
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.
A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt
valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Csömör, 2021.10.08.